ANASAYFA

DOĞU VE GÜNEYDOĞU İLLERİ AİLE HEKİMLİĞİ DERNEKLERİ 1. ÇALIŞTAYI ŞANLIURFA'DA YAPILDI

 


17.10.2015 tarihinde Şanlıurfa ilinde yapılan çalıştaya katılan ve destekleyen bölge il dernekleri ; Adıyaman, Gaziantep, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Van ve Mardin Aile Hekimleri Derneği önemli kararlar aldılar.

17.10.2015 tarihinde Şanlıurfa ilinde yapılan Çalıştaya katılan ve destekleyen 9 il dernegi;Gaziantep Aile Hekimleri Derneği (GAHEDER), Batman Aile Hekimleri Derneği, Adıyaman Aile Hekimleri Derneği, Diyarbakır Aktif Aile Hekimleri Derneği, Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği katılmıştır .
Toplantıya katılamayıp Bildirgeyi destekleyen dernekler; Van aile hekimleri dernegi, Gaziantep Aile Hekimleri Derneği (Gahd),Elazığ Aile Hekimleri Derneği,Mardin Aile hekimleri Dernegi.

Çalıştayda, Aile hekimliği güncel sorunları tartışılmış olup öneriler ve alınan kararlar aşağıda açıklanmıştır.

1. Birinci basamak sağlık hizmet politikaları oluşumunda Aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının dahil edilmesi, İlintili STK ‘ların da görüşleri alınarak evrensel normlara sahip bir mevzuat oluşturulması ve bu bağlamda uluslar arası normları taşımayan tüm uygulamaların derhal durdurulmadır.
2. Uluslar arası sözleşmeleri yok sayan, Anayasaya aykırı, dinlenme hakkını ihlal eden, mesai dışı zorla çalıştırılma olarak nitelendirilen defin, adli, acil ve asm nöbet uygulamalarının sonlandırılması, verilen ceza puanlarının iptali ve şimdiye karar yürütülen tüm soruşturmaların derhal durdurulmalıdır.
3. Yıpranma payı konusunda diğer STK’ ları da harekete geçirerek, AB ve OECD ülkelerinde de kabul edilen ve uluslar arası anlamda altına imza atılan anlaşmalara uygun olarak çalışmaların yapılması ve hazırlanan raporun Bakanlığa sunulması.
4. Adli ve defin nöbetleri hususunda idareler tarafından uygulanmayan mevzuat sebebiyle belediyelerin(hizmet alımı) ve içişleri bakanlığının harekete geçirilmesi için görüşmeler yapılması, görevini yerine getirmeyen Kurumlar hakkında hukuksal süreç başlatılmalıdır.
5. Koruyucu hekimlik kapsamında bilimsel projelerin desteklenmesi (Bu illerde yapılacak bilimsel çalışmaların desteklenmesi ) ve çalıştaya katılan derneklerce bilimsel çalışma komisyonu kurulması kararlaştırılmıştır.
6. Asm nöbet uygulaması ile ilgili izlenecek yol haritası anlamında;
a) Tüm İlintili STK ‘ların dahil edileceği toplantıda başta angarya nöbet uygulamaları olmak üzere aile hekimliği sisteminde yaşanan sorunların değerlendirilmesi, stratejik eylem planının hazırlanması, alınan kararların Sağlık bakanlığı ve tüm kamuoyuna deklare edilmelidir.

b) ASM nöbetlerine iştirak edilmediğinden dolayı herhangi bir aile hekiminin sözleşmesinin feshedilmesi durumunda , Stratejik eylem planı doğrultusunda tüm aile hekimlerine tebliğ edilecek takvimli ve sürekli iş bırakma kararının derhal alınacağı hususunda duyuru yapılmalıdır.
7.Görev başında mesleki zorunluluklarını yerine getirirken zaman sınırlanması olmaksızın (kampanyalar ,icap nöbetleri,gezici hizmetler dahil tüm hizmet durumları) sırasında veya sağlıkta şiddet nedeniyle vefat eden hekim ve sağlık çalışanları görev şehidi olarak kabul edilmeli ve buna göre özlük hakları düzenlenmelidir.
8. Sağlık hizmeti doğası gereği doğrudan insan hayatını ilgilendiren hizmetler olduğundan, süreklilik arz ettiğinden, fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik, psikososyal pek çok riski barındırdığından yıpratıcıdır.Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği yasasına göre sağlık hizmetleri tehlikeli sınıfta yer almaktadır. Bu nedenle sağlık çalışanlarına bir an önce yıpranma payı verilmelidir.
9. Bu çalıştayın her 3 ayda bir farklı illerde yapılması kararları alınmıştır.

Saygılarımızla.